Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców.
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów, również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi.
 • Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określona w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem
 • Kserokopia orzeczenia lekarskiego, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia orzeczenia psychologa, że nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Tytuł prawny do pojazdu.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata za licencję w zależności od okresu ważności licencji w latach:
• 2-15 lat 200,00 zł
• 15-30 lat 250,00 zł
• 30-50 lat 300,00 zł
za zmianę danych licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% od opłat wyżej wymienionych.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.