Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Starosta

Kogo dotyczy  

Jesteś kierowcą pojazdu uprzywilejowanego albo przewożącego wartości pieniężne, udaj się do starostwa i złóż wniosek o zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia,
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy,
 • Kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości pieniężne (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości pieniężne (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne (w przypadku usługi online oryginał zaświadczenia należy załączyć przy odbiorze)
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia - 50,00 zł.
 • Jeden z następujących dokumentów: dowód osobisty albo paszport. Przy odbiorze zezwolenia należy okazać dowód osobisty albo paszport, w przypadku kolejnego zezwolenia stary dokument do unieważnienia.
Czas realizacji  

Do 30 dni jeżeli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (np. gdy otrzymujesz kolejną kategorię prawa jazdy lub zmieniono miejsce zamieszkania, a poprzednie uprawnienie zostało wydane przez inny organ). Do 2 miesięcy - jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (np. gdy urząd będzie występował do organu innego państwa o potwierdzenie danych zawartych w przedłożonym prawie jazdy).

Opłaty  

50,00 zł

Tryb odwoławczy  

Stronie przysługuje prawo odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja 3. Wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wydanie zezwolenia
 • przedłużenie ważności zezwolenia
 • kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 • kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 • Wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne