Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dopłaty do biletów ulgowych

Zrekompensowanie straty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowymi

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Przewoźników wykonujących przewozy na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) wniosek o zawarcie umowy o dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich - forma odręczna,
 • 2) wykaz posiadanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym zadeklarowanych do umowy (wg. załączonego wzoru F-IM/10) wraz z kopiami wszystkich zezwoleń ujętych w wykazie z wyłączeniem kopii zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego - w wykazie należy wpisać również zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • 3) cennik biletów normalnych oraz z uwzględnieniem ulg ustawowych obowiązujących w danym rodzaju komunikacji: a) jednorazowych b) imiennych miesięcznych,
 • 4) sporządzony przez przewoźnika wykaz stosowanych kas rejestrujących (wg. załączonego wzoru F-IM/11) wraz z dołączonymi kopiami decyzji /zaświadczeń / zawiadomień, potwierdzających nadanie kasom numerów oraz ich zgłoszenie we właściwym Urzędzie Skarbowym lub aktualny wykaz tych kas potwierdzony przez Urząd Skarbowy ( z uwzględnieniem danych wymaganych we wzorze F-IM/11,
 • 5) kserokopia wzoru ulgowego biletu imiennego miesięcznego,
 • 6) wzory podpisów osób uprawnionych do sporządzania wniosków w sprawie dopłat,
 • 7) oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
 • 8) oświadczenie o wielkości beneficjenta według załączonego wzoru F-IM/15.
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Podpisanie umowy określającej zasady przekazywania przewoźnikom dopłat z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowymi

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez przewoźnika wykonującego przewóz osób na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób wniosku o zawarcie umowy wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem ich kompletności, 3. Przygotowanie projektu umowy określającej zasady przekazywania dopłat i podpisanie przez Zarząd Województwa Lubelskiego. 4. Podpisanie umowy przez przewoźnika i zwrot 1 egz. do Urzędu Marszałkowskiego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dopłaty do biletów ulgowych

  Dopłaty do biletów ulgowych

  Zrekompensowanie straty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowymi