Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii VII

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii VII

Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI.

Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową zezwolenie wydaje prezydent miasta.

Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że:
1) ładunek jest niepodzielny,
2) uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu,
3) istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:
a) natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,
b) stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd,
c) przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Wniosek o wydanie zezwoleń kategorii VII określony jest w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Kategoria VII dotyczy pojazdów nienormatywnych:
1) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI,
2) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenie jest ważne przez okres:
1) 14 dni w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd,
2) 30 dni w przypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osób lub podmiotów wykonujących przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii VII

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii VII
  • dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem: Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni.

Opłaty  

Opłata w wysokości:
a) 500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b) 1 600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Dla wielokrotnego przejazdu opłatę za wydanie zezwolenia ustala się zgodnie z wzorem:
On = pj + (n - 1) x 0,7 x pj,

gdzie:
- On - wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
- n - liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
- pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji nie przysługuje odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego samego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii VII

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii VII

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii VII

Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI.

Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową zezwolenie wydaje prezydent miasta.

Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że:
1) ładunek jest niepodzielny,
2) uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu,
3) istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:
a) natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,
b) stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd,
c) przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Wniosek o wydanie zezwoleń kategorii VII określony jest w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Kategoria VII dotyczy pojazdów nienormatywnych:
1) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-VI,
2) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenie jest ważne przez okres:
1) 14 dni w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd,
2) 30 dni w przypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd