Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy, w związku ze zmianą danych w nich zawartych
 • 2) Załączniki do wniosku:
  a. wykaz wszystkich pojazdów samochodowych wykorzystywanych do przewozów na potrzeby własne,
  b. w przypadku zgłoszenia kolejnego (-ch) pojazdu (-ów) samochodowego (-ych) - kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych dodatkowych pojazdów zgłaszanych do zaświadczenia, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nimi,
  c. w przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, miejsca zamieszkania lub siedziby - kserokopie aktualnych krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych zgłoszonych pojazdów,
  d. dotychczasowe zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisem lub wypisami z tego zaświadczenia,
  e. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  f. potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 7 dni

Opłaty  

1) Opłata za zmianę dokumentów:
a. za zaświadczenie - 25 zł,
b. za każdy wypis z zaświadczenia - 10 zł,
c. za każdy wypis z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia-100 zł.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • Podobne usługi  

  Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy