Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się na okres od dwóch do pięćdziesięciu lat.
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

O wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego deklarująca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będzie pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie – wzór w załączeniu.
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem wraz z dokumentem potwierdzającym jej związek z przedsiębiorstwem,
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym – wzór w załączeniu.
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dot. posiadania materialnego zabezpieczenia zapewniającego podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro, o których mowa w art. 5c ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • wniesienie opłaty
Czas realizacji  

Wydanie licencji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty  

za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy: 1) od 2 do 15 lat – 800zł 2) od 15 do 30 lat – 900 zł 3) od 30 do 50 lat – 1000 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   licencja

  Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

  Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udziela się na okres od dwóch do pięćdziesięciu lat.
  Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.