Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Osoby i podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności związanej z krajowym transportem drogowym rzeczy

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat,
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • Wykaz pojazdów samochodowych.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Licencja na okres od 2 do 15 lat – 800 zł
Licencja na okres od 15 do 30 lat – 900 zł
Licencja na okres od 30 do 50 lat – 1000 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://umolsztyn.bip.gov.pl/

Telefon   895060970
Fax  
Słowa kluczowe   Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Podobne usługi  

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy