Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji

Kogo dotyczy  

Osoby i podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności związanej z krajowym transportem drogowym rzeczy

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat,
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • Wykaz pojazdów samochodowych.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Licencja na okres od 2 do 15 lat – 800 zł
Licencja na okres od 15 do 30 lat – 900 zł
Licencja na okres od 30 do 50 lat – 1000 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.olsztyn.eu

Telefon  
 • 895273111
 • 895235335
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
  Podobne usługi  

  Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy