Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
OLSZTYN, PL. PLAC JANA PAWŁA II 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców.
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów, również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi.
 • Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określona w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem
 • Kserokopia orzeczenia lekarskiego, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia orzeczenia psychologa, że nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Tytuł prawny do pojazdu.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata za licencję w zależności od okresu ważności licencji w latach:
• 2-15 lat 200,00 zł
• 15-30 lat 250,00 zł
• 30-50 lat 300,00 zł
za zmianę danych licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% od opłat wyżej wymienionych.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.olsztyn.eu

Telefon  
 • 895273111
 • 895235335
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

  Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.