Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)

Stosowanie uznaniowych ulg podatkowych, w tym stanowiących pomoc publiczną, w:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnym,
- podatku leśnym,
- podatkach pobieranych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłacie skarbowej,

w zakresie:
- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę,
- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • W przypadku przedsiębiorców dodatkowo w przypadku wskazania przeznaczenia pomocy wymienionego w art. 67b § 1 pkt 2 lub pkt 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa informacje/zaświadczenia/oświadczenia/dokumenty, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
  • Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wniosek o przyznanie ulgi zawierający co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego.
  • W przypadku przedsiębiorców dodatkowo wskazanie, o jaki rodzaj pomocy, określonej w art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, podatnik się ubiega.
  • Dokumenty potwierdzające występowanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, t.j. dokumenty obrazujące sytuację finansową i świadczące o niemożności zapłaty oraz potwierdzające podnoszone przez podatnika argumenty.
  • Informacja o przedmiocie działalności, stanie zatrudnienia.
  • W przypadku działania przez pełnomocnika szczególnego - pełnomocnictwo szczególne upoważniające do działania w sprawie.
Czas realizacji  

W terminie 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji lub postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji lub postanowienia.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uznaniowa ulga podatkowa
Podobne usługi  

Zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)

Stosowanie uznaniowych ulg podatkowych, w tym stanowiących pomoc publiczną, w:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnym,
- podatku leśnym,
- podatkach pobieranych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłacie skarbowej,

w zakresie:
- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę,
- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.