Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby prawne

Umożliwia złożenie informacji o gruntach oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku rolnego, które są: • właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów, • użytkownikami wieczystymi gruntów, • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  INFORMACJA O GRUNTACH
Czas realizacji  

Informację o gruntach należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie korekty informacji o gruntach rolnych.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji 2. Weryfikacja dokumentacji 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Informacja o gruntach
  Podobne usługi  

  Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby prawne

  Umożliwia złożenie informacji o gruntach oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu.