Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego

Zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 548)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r.w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2508)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2507)
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2497)
Wymagane dokumenty  
  • Do wniosku należy załączyć:
  • 1. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych albo umowy o turystyczny rachunek powierniczy (lub aneksy do ww. umów zawierające aktualne dane); 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 3. dowód wniesienia opłaty skarbowew przypadku wnioskowania o wydanie przez urzad marszałkowski zaświadczenia o wpisie do Rejestru - 17 zł.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Opłaty  

1) opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych – 17zł 2) opłata skarbowej w przypadku wnioskowania o wydanie przez urzad marszałkowski zaświadczenia o wpisie do Rejestru - 17 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006. o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) Opłaty skarbowej można dokonać - na rachunek bankowy: URZĄD MIASTA LUBLIN 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 Opłatę skarbową bez pobierania dodatkowych opłat za operację bankową można uiszczać we wszystkich oddziałach i filiach Banku PEKAO S.A. oraz w kasach Urzędu Miasta Lublin.

Tryb odwoławczy  

Organ prowadzący rejestr w drodze decyzji, odmawia zmiany wpisu przedsiębiorcy do rejestru. Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

zmiana wpisu / odmowa zmiany wpisu

Etapy realizacji usługi  

1. wniosek o zmianę wpisu do rejestru 2. rozpatrzenie sprawy 3. zmiana wpisu do rejestru/ odmowa zmiany wpisu do rejestru

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe   zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki

Zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego

Zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego