Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Uprawnienia przewodnika górskiego otrzymuje osoba, która: - ukończyła 18 lat; - posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe; - nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; - odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 238) tj. osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wypełniony formularz wniosku
 • 2. Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego powinien zawierać: - imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy, - imiona rodziców, - datę i miejsce urodzenia, - miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji, - wskazanie zakresu uprawnień, o które ubiega się wnioskodawca.
 • 3. Załączniki do wniosku - kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek, na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu, lub odpis tego świadectwa lub dyplomu; - 3 fotografie w formacie 3 cm × 4 cm; - świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich; - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
 • 4. Osoby ubiegające się o uzyskanie wyższej klasy przewodnika górskiego lub o rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień do wniosku dołączają: - świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich; - dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania wyższej klasy uprawnień, wydane przez jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy lub rachunki; - oświadczenie o wykazie przejść, obejmującym przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe, a także przejścia narciarskie o parametrach określonych przez stowarzyszenie zrzeszające górskich przewodników turystycznych. Osoby ubiegające się o wydanie kolejnego identyfikatora do wniosku dołączają: 1 fotografię w formacie 3x4 (dla każdego rodzaju uprawnień)
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Wydanie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy URZĘDU MIASTA LUBLIN nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji Marszałka Województwa wnoszone jest do Ministra Rozwoju w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie uprawnień przewodnika górskiego, odmowa nadania, zawieszenie i przywrócenie oraz cofnięcie, w drodze decyzji administracyjnej, marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek o nadanie uprawnień w dniu złożenia tego wniosku, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – marszałek województwa wybrany przez osoby ubiegające się o te uprawnienia.

Etapy realizacji usługi  

Sprawdzenie wniosku oraz dokumentów załączonych do niego. Wydanie decyzji administracyjnej nadającej, odmawiającej, cofającej i przywracającej uprawnienia przewodnika górskiego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   przewodnik górski

  Nadanie uprawnień przewodnika górskiego

  Nadanie uprawnień przewodnika górskiego