Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę, nie mającego zarejestrowanego oddziału w Polsce, wnioskującego o prowadzenie działalności organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, oraz zaświadczenia
o dokonaniu wpisu przez wnioskodawcę (przedsiębiorcę zagranicznego, który nie utworzył oddziału w Polsce) występującego o prowadzenie działalności, jako organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca zagraniczny posiadający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie utworzył oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący w swoim kraju działalność, która polega na organizowaniu imprezy turystycznej/imprez turystycznych i/lub pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (odpowiednik usług odpowiadających w Polsce zakresem: PKD 79.12.Z i/lub 79.11.B)

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 511)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 510)
 • Rozp. Ministra Sportu i Turystyki z dn. 21.04.2011 r. w spr. wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezp. oraz umowy ubezp. na rzecz klientów, wymaganych w zw. z dział. wyk. przez organizatorów tur. i pośredników tur. (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 499)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 255, poz. 1353)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Umowa gwarancji bankowej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Zabezpieczenie finansowe wymagane ustawą o usługach turystycznych
 • Odpis umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Oświadczenie dotyczące świadczenia imprez turystycznych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjmowania wpłat na rachunek powierniczy
 • Wniosek o wpis przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Odpis umowy ubezpieczenia na rzecz klientów
 • Umowa gwarancji ubezpieczeniowej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Odpis umowy gwarancji bankowej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów
 • Oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Opłata zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Załącznik do ustawy Część I pkt. 36 ppkt. 6 Opłatę za dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez właściwy organ. Kwota: 514,00 PLN

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy: 1. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 2. Przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Zgodnie z przepisami KPA od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji strona może się odwołać do organu wyższego stopnia. Zgodnie z art. 2b ustawy o usługach turystycznych minister właściwy do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 3 oraz od decyzji marszałka województwa o odmowie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1. Procedura odwoławcza jest uregulowana przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Rozdział 10. Odwołania.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez wnioskodawcę (przedsiębiorcę zagranicznego, który nie utworzył oddziału w Polsce) występującego o prowadzenie działalności, jako organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wpis do rejestru organizatorów turystyki i i pośredników turystycznych przedsiębiorca zagraniczny organizator turystyki pośrednik turystyczny

  Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę, nie mającego zarejestrowanego oddziału w Polsce, wnioskującego o prowadzenie działalności organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny

  Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, oraz zaświadczenia
  o dokonaniu wpisu przez wnioskodawcę (przedsiębiorcę zagranicznego, który nie utworzył oddziału w Polsce) występującego o prowadzenie działalności, jako organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny