Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie odpisu z Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie

Wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Województwo Lubelskie

Kogo dotyczy  

Instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz. U. z 2024 r., poz. 87 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie (Dz. U. z 2012 r., poz. 189)
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie.
 • 2. Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej) Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin: BANK PEKAO S.A. 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 Opłatę skarbową można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania odpisu następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie ( Kodeks postępowania administracyjnego). Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie

Etapy realizacji usługi  

Weryfikacja poprawności wniosku oraz dokonania wpłaty opłaty skarbowej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   odpis Rejestr instytucji kultury Województwo Lubelskie

  Wydawanie odpisu z Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie

  Wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie