Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • druk F-PT/03(05.03.2020) wraz załącznikami
  • Załączniki: - dowód dokonania opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł Opłatę skarbową można dokonać : - na rachunek bankowy: URZĄD MIASTA LUBLIN 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 Opłatę skarbową bez pobierania dodatkowych opłat za operację bankową można uiszczać we wszystkich oddziałach i filiach Banku PEKAO S.A. oraz w kasach Urzędu Miasta Lublin

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru

Etapy realizacji usługi  

1. wniosek o wykreślenie z rejestru 2. rozpatrzenie wniosku 3. decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru/ odmowa wykreślenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe   wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa lubelskiego