Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

własciwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna lub prawna lub jej pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zezwolenie na zbieranie i/lub transport odpadów
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np.: wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
 • Potwierdzenia wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - 616 zł za każdy rodzaj działalności
100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na transport odpadów w drodze decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego, 2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających, 3. wydanie albo odmowa wydania zezwolenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
  Podobne usługi  

  Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

  Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów