Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów

Usługa umożliwia wysłanie drogą elektroniczną do wybranej Instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 • 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady,
 • 3. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach.
 • Pisemny wniosek podmiotu zamie­rzającego prowadzić zbieranie i transport odpadów, wraz z numerem REGON i NIP, zawierający:
 • a. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania i transportu; w przypadku, gdy określenie we wniosku rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  b. oznaczenie miejsca prowadzenia zbierania odpadów,
  c. oznaczenie obszaru prowadzenia transportu odpadów,
  d. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz ich rodzaju, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,
  e. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
  f. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać zbieranie i transport odpadów,
  g. przewidywany okres wykonywania zbierania i transportu od­padów.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1. Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17,00 zł,
2. Od zezwolenia – 616,00 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów

Wydawanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów

Usługa umożliwia wysłanie drogą elektroniczną do wybranej Instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów