Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia przeznaczone do wykonywania działalności objętej wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia przeznaczone do wykonywania działalności objętej wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.Wymóg uzyskania wpisu do rejestru nie dotyczy podmiotów, które wyrabiają wyłącznie wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć między innymi oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku posiada zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Kogo dotyczy  

Podmiotów, które chcą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku.
Przed wydaniem zaświadczenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska może przeprowadzić kontrolę obiektów budowlanych i urządzeń – w zakresie spełnienia wymogów określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 105,0 zł gotówką w kasie Urzędu lub przelewem. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Rezultat realizacji usługi  

Wydadnie zaświadczenia lub odmowa jego wydania zgodnie z informacją zawartą w sekcji: Tryb odwoławczy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Zaświadczenie stwierdzające
  • że obiekty budowlane i urządzenia przeznaczone do wykonywania działalności objętej wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska
  • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia przeznaczone do wykonywania działalności objętej wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

    Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia przeznaczone do wykonywania działalności objętej wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.
    Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.Wymóg uzyskania wpisu do rejestru nie dotyczy podmiotów, które wyrabiają wyłącznie wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć między innymi oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku posiada zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.