Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu do 400 m2, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu do 400 m2, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia w danym lokalu odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach zadeklarowanej opłaty miesięcznej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu do 400 m2, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu do 400 m2, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu do 400 m2, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie deklaracji, 2. weryfikacja deklaracji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych

  Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu do 400 m2, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

  Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość o powierzchni użytkowej lokalu do 400 m2, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia w danym lokalu odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach zadeklarowanej opłaty miesięcznej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.