Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 • Pełnomocnictwo
 • W zależności od zakresu gospodarowania odpadami:
 • 1.1 w przypadku odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania,
  2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
  3. oznaczenie miejsca prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz ich rodzaju,
  5. szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym wskazanie procesu odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z załącznikami 5 lub 6 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego,
  6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
  7. przewidywany okres wykonywania odzysku lub unieszkodliwiania od
 • 1.2 w przypadku zbierania odpadów:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania,
  2. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów,
  3. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz ich rodzaju, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,
  4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać zbieranie odpadów,
  5. przewidywany okres wykonywania zbierania odpadów,
 • 1.3 w przypadku transportu odpadów:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu,
  2. oznaczenie obszaru prowadzenia transportu odpadów,
  3. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
  4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać transport odpadów,
  5. przewidywany okres wykonywania transportu odpadów.
 • W przypadku, gdy określenie we wniosku rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
 • Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien zawierać:

  * wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania; w przypadku, gdy określenie rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska organ może wezwać wnioskodawcę do przesłania danych o podstawowym składzie chemicznym odpadów i ich właściwościach,
  * określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  * informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  * opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  * wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz ich rodzaju,
  "
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady,
 • Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

505 zł - od decyzji,
17 zł - od pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania

Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania