Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Wytwórca odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, o którym mowa w art. 378 ust. 2aa pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
 • Ewentualne upoważnienie (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
 • Kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Za pozwolenie na wytwarzanie odpadów: 2011 zł (lub 506 zł dla od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiebiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku opłaty skarbowej 506 zł dołączenie do wniosku oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Za zbieranie lub/i przetwarzanie odpadów: 616 zł. Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Tryb odwoławczy  

Do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania
 • rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki