Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.) i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć między innymi oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku posiada zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Podmiotów , które chcą uzyskać wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku.
Przed wydaniem zaświadczenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska może przeprowadzić kontrolę obiektów budowlanych i urządzeń – w zakresie spełnienia wymogów określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 105,0 zł gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia lub odmowa jego wydania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Zaświadczenie stwierdzające
 • że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska
 • Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.
  Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.) i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych. Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć między innymi oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku posiada zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.