Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej, wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, uwzględniającego odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien zawierać dane i informacje określone w art. 184 ust. 2, ustawy - Prawo ochrony środowiska , jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 cyt. ustawy - Prawo ochrony środowiska,
 • Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, 3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, 4) w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 5) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 6) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: a) za przestępstwa przeciwko środowisku, b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości: a) wydanie pozwolenia 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców), b) wydanie pozwolenia 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, c) przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli: dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia (odpowiednio 1005,5 zł i 253 zł), treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia, Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia, powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy  

1. Jeżeli organem wydającym decyzję jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta: Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 2. Jeżeli organem wydającym decyzje jest marszałek województwa: Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Etapy realizacji usługi  

1. wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  Podobne usługi  

  Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej, wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, uwzględniającego odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów