Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wymaga pozwolenia. Pozwolenie wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub jednostki naukowej. Wyjątek stanowi pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie:
- poszukiwania lub rozpoznania kopalin
- wydobywania kopalin ze złóż
- bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze
wówczas pozwolenie wydawane jest przez organ nadzoru górniczego.
Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć między innymi zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców i jednostki naukowe z wyłączeniem jednostek naukowych będących jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych albo Policji nabywających i przechowujących materiały wybuchowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie wyrobów pirotechnicznych wymienionych w art.62c ust.1.pkt.1 lit.a-c, pkt.2 lit.a oraz pkt.3 lit.a ww. ustawy.

Przedsiębiorca może nabywać i przechowywać materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego bez uzyskania pozwolenia lub ich używać, jeżeli:
1) posiada koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi materiałami
2) rodzaj nabywanych, przechowywanych lub używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego odpowiada rodzajowi materiałów wybuchowych określonych w koncesji,
3) posiada pomieszczenia magazynowe spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
4) zatrudnia osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 19 ustawy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Przed wydaniem zaświadczenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska może przeprowadzić kontrolę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych - w zakresie spełnienia wymogów określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 105,0 zł gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Wydanie zaświadczenia lub odmowa jego wydania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających
 • że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Podobne usługi  

  Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
  Nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wymaga pozwolenia. Pozwolenie wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub jednostki naukowej. Wyjątek stanowi pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie:
  - poszukiwania lub rozpoznania kopalin
  - wydobywania kopalin ze złóż
  - bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze
  wówczas pozwolenie wydawane jest przez organ nadzoru górniczego.
  Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć między innymi zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.