Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami)

Instytucja pozwolenia zintegrowanego realizuje ideę zintegrowanego zarządzania emisjami do środowiska, zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Pozwolenie zintegrowane obejmuje całość oddziaływań na środowisko i ma zastępować wszelkie pozwolenia sektorowe. Pozwolenie zintegrowane jest pozwoleniem emisyjnym, stąd stosuje się do niego - z jednej strony: przepisy ogólne dotyczące wszystkich pozwoleń sektorowych (art. 211 ust. 1 Prawa ochrony środowiska), z drugiej wymagania i modyfikacje szczególne określone wprost dla pozwoleń zintegrowanych.
Obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych wprowadza Prawo ochrony środowiska (Rozdział 4, art. 201).
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Treść tego przepisu należy analizować wespół z aktem wykonawczym wydanym do art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, którym ustawodawca upoważnił Ministra Środowiska do określenia rodzajów instalacji spełniających warunki z art. 201 ust. 1 i wymagających pozwolenia zintegrowanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji (w gospodarce odpadami).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • I. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania art. 208 ustawy prawo ochrony środowiska (Poś), tak jak dla wniosków o wydanie pozwoleń o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Poś
 • II. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy POŚ (art. 184 ust. 3 ustawy POŚ).
 • III. W przypadku przekroczenia standardów jakości powietrza o którym mowa w art. 225 ustawy POŚ wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny musi zostać poprzedzona postępowaniem kompensacyjnym.
 • IV. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane o których mowa powyżej, mające związek z planowanymi zmianami.
 • V. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach (art. 208 ust. 5 ustawy Poś) oraz w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (art. 208 ust. 6 pkt 2 ustawy Poś).
 • VI. Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dołącza się (art. 184 ust. 4 i art. 208 ust. 6 Poś)
 • VII. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wymienione KRS. W przypadku wyznaczenia pełnomocnictwa do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i opłatę skarbową za pełnomocnictwo.
Czas realizacji  

Zgodnie z art. 209 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (oznacza to, że do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Opłaty  

2011 zł
- Opłata rejestracyjna:
a) Opłata rejestracyjna w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego – nie wyższa niż 3000 EURO ,
b) Opłata rejestracyjna w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem - 50 % opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii.

Tryb odwoławczy  

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które wnosi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Mając na uwadze, że organem właściwym w sprawach wszystkich instalacji w gospodarce odpadami będzie marszałek województwa

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami)

  Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami)

  Instytucja pozwolenia zintegrowanego realizuje ideę zintegrowanego zarządzania emisjami do środowiska, zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Pozwolenie zintegrowane obejmuje całość oddziaływań na środowisko i ma zastępować wszelkie pozwolenia sektorowe. Pozwolenie zintegrowane jest pozwoleniem emisyjnym, stąd stosuje się do niego - z jednej strony: przepisy ogólne dotyczące wszystkich pozwoleń sektorowych (art. 211 ust. 1 Prawa ochrony środowiska), z drugiej wymagania i modyfikacje szczególne określone wprost dla pozwoleń zintegrowanych.
  Obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych wprowadza Prawo ochrony środowiska (Rozdział 4, art. 201).
  W myśl art. 201 ust. 1 ustawy pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Treść tego przepisu należy analizować wespół z aktem wykonawczym wydanym do art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, którym ustawodawca upoważnił Ministra Środowiska do określenia rodzajów instalacji spełniających warunki z art. 201 ust. 1 i wymagających pozwolenia zintegrowanego.