Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek zawierający:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę i adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz NIP;
  2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
  3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
  5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
  6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 • Do wniosku należy załączyć:
  1. Zaświadczenie oraz oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  2. Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  3. Dokumenty potwierdzające możliwości przeprowadzania niezbędnych zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami zapewniającymi utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarnego wyposażenia technicznego oraz bazy technicznej, sprzętowej i magazynowej.
  4. Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze środków technicznych, o ile nie są one własnością wnioskodawcy.
  5. Dowód wniesionej opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Podobne usługi  

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.