Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających , że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego , że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjny.
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
- wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
- obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
wymaga uzyskania koncesji.
Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót:
1) wyrobami pirotechnicznymi wymienionymi w art.62c ust.1.pkt.1 lit.a-c, pkt.2 lit.a oraz pkt.3 lit.a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
2) bronią palną pozbawioną cech użytkowych zgodnie z ustawą o broni i amunicji
3) bronią inną niż broń palna oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym pozbawionymi w sposób trwały i nieodwracalny bojowych cech użytkowych

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć między innymi zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie:wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki , nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.
Przed wydaniem zaświadczenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrolę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych - w zakresie spełnienia wymogów określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 105,0 zł gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Wydanie zaświadczenia lub odmowa jego wydania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających
 • że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi
 • amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • bronią
 • Podobne usługi  

  Wydawanie zaświadczeń stwierdzających , że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego , że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska na podstawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjny.
  Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
  - wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  - obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  wymaga uzyskania koncesji.
  Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót:
  1) wyrobami pirotechnicznymi wymienionymi w art.62c ust.1.pkt.1 lit.a-c, pkt.2 lit.a oraz pkt.3 lit.a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  2) bronią palną pozbawioną cech użytkowych zgodnie z ustawą o broni i amunicji
  3) bronią inną niż broń palna oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym pozbawionymi w sposób trwały i nieodwracalny bojowych cech użytkowych

  Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć między innymi zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.