Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie roszczenia w związku ze złożeniem oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i /lub pośrednika turystycznego

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie zgłoszenia roszczenia w związku ze złożeniem oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i /lub pośrednika turystycznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Klienci poszkodowani na skutek złożenia oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1944 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 511 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 510 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 499 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z gwarancji
 • Kopia dowodu wpłaty klienta na rzecz organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego należności za imprezę turystyczną, określonej w umowie
 • Kopia umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między organizatorem turystyki i/lub pośrednikiem turystycznym i klientem
 • Wniosek
 • Oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego zobowiązań umownych o określonej wartości
Czas realizacji  

Zgodnie z zapisami umowy gwarancji ubezpieczeniowej, umowy gwarancji bankowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów roszczenia można składać w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania umowy. Dokumentacja roszczeń jest przekazywana do gwaranta celem weryfikacji zgłoszeń oraz wyliczenia należnych kwot zwrotu. Po otrzymaniu dokonanego przez gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom organizatora turystyki i/lub pośrednika turystycznego, beneficjent, tj. Marszałek Województwa, wydaje dyspozycję wypłaty środków, a gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wypłata odszkodowania

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do Marszałka Województwa. 2. Przekazanie dokumentacji do gwaranta w celu weryfikacji zgłoszeń oraz wyliczenia należnych kwot zwrotu. 3. Przekazanie przez gwaranta do Marszałka Województwa szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym 4. Wydanie przez Marszałka Województwa dyspozycji wypłaty środków. 5. Wypłata środków przez gwaranta. Za prawidłowe rozliczenie środków z umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów odpowiada gwarant.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie roszczenia w związku ze złożeniem oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i /lub pośrednika turystycznego. Odszkodowanie.

  Zgłoszenie roszczenia w związku ze złożeniem oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i /lub pośrednika turystycznego

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie zgłoszenia roszczenia w związku ze złożeniem oświadczenia o niewypłacalności przez organizatora turystyki i /lub pośrednika turystycznego