Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów lub przewodników turystycznych.

Egzamin ze znajomości języka obcego zdaje się przed przed komisją egzaminacyjną języków obcych, powoływaną przez właściwego marszałka województwa.

Znajomość języka obcego można udokumentować się dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Na wniosek osoby przedstawiającej dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, marszałek województwa poświadcza znajomość języka obcego w legitymacji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby posiadające uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek mogą wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od przewodników turystycznych lub pilotów wycieczek.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych
  • Legitymację przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

120,00 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych

Dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów lub przewodników turystycznych.

Egzamin ze znajomości języka obcego zdaje się przed przed komisją egzaminacyjną języków obcych, powoływaną przez właściwego marszałka województwa.

Znajomość języka obcego można udokumentować się dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą lub dokumentem poświadczającym znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Na wniosek osoby przedstawiającej dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, marszałek województwa poświadcza znajomość języka obcego w legitymacji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.