Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

 Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

 W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegającego się o przedłużenie zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zawiadomienie pisemne przedsiębiorcy złożone do organu prowadzącego rejestr (ROTiPT) o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie przez marszałka województwa zmiany we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Etapy realizacji usługi  

Etap I. Złożenie zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Etap II. Dokonanie przez marszałka województwa zmiany wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Przekazanie przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw turystyki kopii zawiadomienia o przedłużeniu przez przedsiębiorcę zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Etap III. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

 Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

 W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.