Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dopuszczenie do egzaminu kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu w celu uzyskania uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która:
1. ukończyła 18 lat,
2. ukończyła szkołę średnią,
3. posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
4. nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
5. odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez marszałka województwa właściwego ze względu na obszar uprawnień.
Wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie nie później niż 14 dni przed wybranym terminem egzaminu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Egzamin jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10 osób, z zastrzeżeniem egzaminu dla przewodników górskich na podwyższenie klasy uprawnień, gdzie egzamin może być przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostały dopuszczone co najmniej 3 osoby.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Kandydaci na przewodnika turystycznego i pilotów wycieczek, którzy odbyli szkolenie teoretyczne i praktyczne organizowane przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia szkolenia.

Osoby, które nie potwierdziły posiadanych uprawnień w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych, dopuszcza się do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego, jak również osoby, które posiadają już uprawnienia przewodnika turystycznego i ubiegają się o uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy zakres terytorialny.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kandydatów na przewodnika turystycznego/pilota wycieczek
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego
    lub
    legitymację przewodnika turystycznego
  • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

120,00 zł - za część teoretyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

120,00 zł - za część praktyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika miejskiego i terenowego,

180,00 zł - za część praktyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego,

80,00 zł - za część praktyczną egzaminu osób ubiegających się o uprawnienia pilota wycieczek,

300,00 zł - za egzamin sprawdzający kwalifikacje przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, któremu zawieszono uprawnienia,

120,00 zł - za egzamin ze znajomości języka obcego przez przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dopuszczenie do egzaminu kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Dopuszczenie do egzaminu kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu w celu uzyskania uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która:
1. ukończyła 18 lat,
2. ukończyła szkołę średnią,
3. posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
4. nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
5. odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez marszałka województwa właściwego ze względu na obszar uprawnień.
Wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie nie później niż 14 dni przed wybranym terminem egzaminu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Egzamin jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10 osób, z zastrzeżeniem egzaminu dla przewodników górskich na podwyższenie klasy uprawnień, gdzie egzamin może być przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostały dopuszczone co najmniej 3 osoby.