Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od daty zawieszenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegającego się o zawieszenie wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie pisemne przedsiębiorcy złożone do organu prowadzącego rejestr (ROTiPT) o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie przez marszałka województwa zmiany we wpisie przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Dokonanie przez ministra właściwego do spraw turystyki zmiany wpisu przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Etapy realizacji usługi  

Etap I. Złożenie zawiadomienia o zawieszeniu przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Etap II. Dokonanie przez marszałka województwa zmiany wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Przekazanie przez marszałka województwa ministrowi właściwemu do spraw turystyki kopii zawiadomienia o zawieszeniu przez przedsiębiorę wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Etap III. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki zmiany wpisu przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

  Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od daty zawieszenia.