Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegającego się o wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
Czas realizacji  

Nie dłużej niż 7 dni od dnia wpływu do organu prowadzącego rejestr wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie przez przedsiębiorcę decyzji marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Etapy realizacji usługi  

Etap I. Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy. Etap II. Weryfikacja formalna wniosku przez marszałka właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Stwierdzenie poprawności i kompletności danych. Etap III. (warunkowy) Negatywna weryfikacja formalna wniosku przez marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy - stwierdzenie braków formalnych lub niepoprawności danych. Wezwanie przedsiębiorcy przez marszałka województwa do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym przez organ terminie. Etap IV. (warunkowy) Usunięcie przez przedsiębiorcę braków formalnych we wniosku. Etap V. (warunkowy) Ponowna weryfikacja formalna wniosku przez marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. W przypadku nieusunięcia braków w złożonym wniosku w wyznaczonym przez organ terminie wysłanie przez marszałka województwa zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania. Etap VI. Dokonanie przez marszałka województwa w drodze decyzji administracyjnej wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy. Przekazanie przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw turystyki kopii decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy. Etap VII. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT)