Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego

Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego wydawana jest odpowiednia legitymacja oraz identyfikator.
Identyfikator ma określoną datę ważności. Dokument ten podlega wymianie na nowy po upływie jego ważności.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie aktualnego identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Dokumenty te należy mieć przy sobie podczas wykonywania obowiązków (identyfikator przypięty w miejscu widocznym) i okazywać na każde wezwanie osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli w tym policji państwowej i straży miejskich lub gminnych.
Legitymacja pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego jest wydawana równocześnie z decyzją i nie podlega wymianie, chyba że ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu albo zmienią się dane w niej zapisane.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o uzyskanie nowego identyfikatora po upływie jego daty ważności.

Właściwość terytorialna dla wniosków dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających lub nieposiadających miejsce zamieszkania w Polsce, oraz dla osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Polski, a także dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nieposiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie reguluje Art.28 ust.1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie aktualnego identyfikatora przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • Do wniosku należy dodatkowo załączyć 1 fotografię w formacie 35 x 45 mm.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji marszałka województwa odmawiającej przysługuje wnioskodawcy odwołanie do ministra właściwego ds. turystyki za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego

Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego wydawana jest odpowiednia legitymacja oraz identyfikator.
Identyfikator ma określoną datę ważności. Dokument ten podlega wymianie na nowy po upływie jego ważności.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie aktualnego identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Dokumenty te należy mieć przy sobie podczas wykonywania obowiązków (identyfikator przypięty w miejscu widocznym) i okazywać na każde wezwanie osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli w tym policji państwowej i straży miejskich lub gminnych.
Legitymacja pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego jest wydawana równocześnie z decyzją i nie podlega wymianie, chyba że ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu albo zmienią się dane w niej zapisane.