Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie uprawnień pilota wycieczek

Usługa umożliwia złożenie do właściwego marszałka wniosku o nadanie uprawnień pilota wycieczek. Wpis do rejestru działalności regulowanej celem uzyskania uprawnień pilota wycieczek zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Po zrealizowaniu warunków wejściowych (zgromadzeniu odpowiednich załączników) wnioskodawca składa wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (zgodnie z art. 28 ust. 1-3 ustawy).

Marszałek województwa w formie decyzji administracyjnej nadaje uprawnienia oraz odpowiednią legitymację i identyfikator potwierdzające posiadanie uprawnienia do wykonywania zadań pilota wycieczek.


Przebieg alternatywny
Występuje m.in. w przypadkach (przepisy przejściowe):

Art. 49. 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy:
1) posiadały uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek krajowych, nadane im przez terenowe organy administracji rządowej,
2) zdały egzamin na przewodnika turystycznego w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym albo u innego organizatora szkolenia w zakresie obowiązującym w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym,
3) posiadały uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, nadane im przez centralny organ administracji rządowej do spraw turystyki lub przez instytucję uprawnioną przez ten organ
- stają się odpowiednio przewodnikami turystycznymi lub pilotami wycieczek w rozumieniu ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane, pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnień, do wystąpienia, w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy, z wnioskiem o potwierdzenie posiadanych uprawnień oraz ich udokumentowanie.
3. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określa sposób i tryb zaliczania uprawnień, o których mowa w ust. 1, do zakresu uprawnień przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ustalonego ustawą.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 2, wydaje się decyzję administracyjną.

Właściwość terytorialna dla wniosków dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających lub nieposiadających miejsce zamieszkania w Polsce, oraz dla osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Polski, a także dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nieposiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie reguluje Art.28 ust.1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Zgodnie z Art. 22 ustawy uprawnienia pilota wycieczek otrzymuje osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) ukończyła szkołę średnią
3) posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek
4) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
5) odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na pilota wycieczek.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień pilota wycieczek.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek do marszałka województwa zgodnie z właściwością
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ustawie
  • fotografie
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadanie uprawnień pilota wycieczek

Nadanie uprawnień pilota wycieczek

Usługa umożliwia złożenie do właściwego marszałka wniosku o nadanie uprawnień pilota wycieczek. Wpis do rejestru działalności regulowanej celem uzyskania uprawnień pilota wycieczek zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Po zrealizowaniu warunków wejściowych (zgromadzeniu odpowiednich załączników) wnioskodawca składa wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (zgodnie z art. 28 ust. 1-3 ustawy).

Marszałek województwa w formie decyzji administracyjnej nadaje uprawnienia oraz odpowiednią legitymację i identyfikator potwierdzające posiadanie uprawnienia do wykonywania zadań pilota wycieczek.


Przebieg alternatywny
Występuje m.in. w przypadkach (przepisy przejściowe):

Art. 49. 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy:
1) posiadały uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek krajowych, nadane im przez terenowe organy administracji rządowej,
2) zdały egzamin na przewodnika turystycznego w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym albo u innego organizatora szkolenia w zakresie obowiązującym w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym,
3) posiadały uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, nadane im przez centralny organ administracji rządowej do spraw turystyki lub przez instytucję uprawnioną przez ten organ
- stają się odpowiednio przewodnikami turystycznymi lub pilotami wycieczek w rozumieniu ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane, pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnień, do wystąpienia, w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy, z wnioskiem o potwierdzenie posiadanych uprawnień oraz ich udokumentowanie.
3. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określa sposób i tryb zaliczania uprawnień, o których mowa w ust. 1, do zakresu uprawnień przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ustalonego ustawą.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 2, wydaje się decyzję administracyjną.

Właściwość terytorialna dla wniosków dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających lub nieposiadających miejsce zamieszkania w Polsce, oraz dla osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Polski, a także dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nieposiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie reguluje Art.28 ust.1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Zgodnie z Art. 22 ustawy uprawnienia pilota wycieczek otrzymuje osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) ukończyła szkołę średnią
3) posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek
4) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
5) odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na pilota wycieczek.