Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku zawiadomienia o wznowieniu przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy zawiadamiającego o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Zawiadomienie pisemne przedsiębiorcy złożone do organu prowadzącego rejestr (ROTiPT) o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
  • 2. Oryginał lub potwierdzony przez podmioty, które go podpisały odpis umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów zgodnie z ustawą o UT art. 5 ust. 1 pkt. 2, z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości zależnej od pierwotnie złożonego (przed zawieszeniem działalności) wniosku o wpis do rejestru zgodnie ze stawkami podanymi we właściwych rozporządzeniach Ministra Finansów; (dokumenty zabezpieczenia finansowego ważne po dacie wznowienia działalności)
  • lub
    Oświadczenie o treści zgodnej z art. 7 ust. 5a ustawy o UT (dotyczy przedsiębiorców zamierzających wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy)
    "Oświadczam, że imprezy turystyczne będę świadczył wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na rachunek powierniczy."
  • lub
    Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1a ustawy o usługach turystycznych wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (dotyczy przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie utworzyli oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie zawiadomienia. 2. Przyjęcie zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku zawiadomienia o wznowieniu przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego