Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/06/19/13450
19.06.2024
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
T
2024/06/19/13449
19.06.2024
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Gdańska
T
2024/06/18/13448
18.06.2024
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII
Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
T
2024/06/13/13447
13.06.2024
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
T
2024/06/12/13446
12.06.2024
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2024/06/12/13445
12.06.2024
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2024/06/12/13444
12.06.2024
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi
T
2024/06/10/13443
10.06.2024
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
T
2024/06/10/13442
10.06.2024
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
T
2024/06/07/13441
07.06.2024
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13266