Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/07/30/10796
30.07.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12)
T
2021/07/30/10795
30.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
T
2021/07/30/10794
30.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dla podmiotów gospodarczych
T
2021/07/30/10793
30.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o najem lub zamianę lokalu mieszkalnego / socjalnego
T
2021/07/30/10792
30.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego lub stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań
T
2021/07/30/10791
30.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu
T
2021/07/30/10790
30.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, którego łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 hektarów
T
2021/07/30/10789
30.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze objętym rewitalizacją lub w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji
T
2021/07/30/10788
30.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie
T
2021/07/30/10787
30.07.2021
URZĄD GMINY W ZEMBRZYCACH
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10612