Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/10/19/11009
19.10.2021
URZĄD MIEJSKI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
T
2021/10/19/11008
19.10.2021
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
T
2021/10/19/11007
19.10.2021
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wzór uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2021/10/19/11006
19.10.2021
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2021/10/19/11005
19.10.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji DO-J o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
T
2021/10/18/11004
18.10.2021
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru porządkowego
T
2021/10/18/11003
18.10.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji DO-L o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2021/10/18/11002
18.10.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji DO-W o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi
T
2021/10/18/11001
18.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu miejscowego
T
2021/10/18/11000
18.10.2021
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź jego braku lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10825