Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie Karty Opolskiej Rodziny

Wydanie Karty Opolskiej Rodziny

Organ właściwy do realizacji usługi  

prezydent miasta Opola - Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu

Kogo dotyczy  

1.Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe na terenie Miasta Opola lub których Rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu; 2.osoby niepełnosprawne: - od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem - w okresie obowiązywania tego orzeczenia; - legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem, bez ograniczeń wiekowych -w okresie obowiązywania tego orzeczenia zamieszkałe na terenie Miasta Opola, rozliczające się lub których Rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu; 3.opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem - w okresie obowiązywania tego orzeczenia

Podstawy prawne  
 • Uchwała Nr II/25/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019-2029
 • Zarządzenie OR-I.0050.793.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Karty ,,Opolska Rodzina", wzoru Karty „ Opolska Rodzina”, wzoru wniosku o wydanie Karty ,,Opolska Rodzina" lub wydanie duplikatu Karty „Opolska Rodzina”, Regulaminu Karty ,,Opolski Senior", wzoru Karty ,,Opolski Senior", wzoru wniosku o wydanie Karty ,,Opolski Senior" lub wydanie duplikatu Karty „Opolski Senior”, wzoru upoważnienia do odbioru Karty „Opolska Rodzina” lub Karty „Opolski Senior”, Regulaminu współpracy Miasta Opola z Partnerami Programu ,,Opolska Rodzina", wzoru Porozumienia o współpracy Miasta Opola z Partnerami w ramach Programu ,,Opolska Rodzina" zmienione przez zarządzenie OR-I.0050.579.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 listopada 2020 roku
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Rodzice oraz osoby niepełnosprawne, którzy nie mieszkają w Opolu, a rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu, są zobowiązani do załączenia do wniosku o wydanie Karty następujących dokumentów: - kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub - zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub - urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
 • Kompletny wniosek o wydanie Karty Opolska Rodzina lub wydanie duplikatu Karty Opolska Rodzina
 • W przypadku złożenia wniosku o wydanie Karty dla osoby niepełnosprawnej należy załączyć dokument poświadczający jej status. Honorowane dokumenty to kserokopie: - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy/ Miejski/ Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważnego orzeczenia wydanego przez: - ZUS, - KRUS, MON, MSWIA (orzeczenie wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.).
 • W przypadku ubiegania się o wydanie Karty dla osoby pozostającej pod opieką prawną albo w pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu, odpowiednio: - postanowienia/zaświadczenia sądu o ustanowieniu opieki prawnej, - postanowienia sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej.
Czas realizacji  

Karta wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wydanie Karty. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty  

Wydanie karty jest bezpłatne 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Karty Opolska Rodzina uprawniającej do otrzymania ulg i zniżek przez dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Miasta Opola, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta Opola, a także przez inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorców, którzy przystąpili jako Partnerzy do Programu „Opolska Rodzina” na lata 2019 - 2029. Wykaz aktualnych Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich ulg i zniżek dostępny jest na stronie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacją szkolną Posiadacza Karty. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość lub legitymacji szkolnej, Karta ważna jest wraz z dokumentem tożsamości Rodzica, a w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej dyrektora bądź wychowawc

Etapy realizacji usługi  

1. przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie lub odmowa wydania karty

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Karta Opolska Rodzina
 • Karta Opolskiej Rodziny
 • Wydanie Karty Opolskiej Rodziny

  Wydanie Karty Opolskiej Rodziny