Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Płocka Karta Familijna 3+

Wydanie Płockiej Karty Familijnej 3+ członkom rodzin wielodzietnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Płocka

Kogo dotyczy  

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym (bez względu na dochody) mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta przysługuje również rodzinom zastępczym, u których pod opieką przebywa troje lub więcej dzieci łącznie oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku. Kartę przyznaje się wyłącznie rodzinom zameldowanym i faktycznie zamieszkującym w Płocku. W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym o Kartę może ubiegać się rodzic minimum trójki dzieci.

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  • w przypadku dzieci w wieku do 6 lat oświadczenie rodzica lub opiekuna
  • w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu lub umowa z Prezydentem o ustanowieniu rodziny zastępczej.
  • Kopie dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej tj. a) w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem, b) w przypadku dzieci w wieku szkolnym aktualna legitymacja szkolna,
  • Wniosek o wydanie/przedłużenie karty
  • w przypadku studentów do 25 roku życia legitymacja studencka
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy. Istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie kart członkom rodziny.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie kart / Odmowa wydania kart.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Płocka Karta Familijna 3+
Podobne usługi  

Płocka Karta Familijna 3+

Wydanie Płockiej Karty Familijnej 3+ członkom rodzin wielodzietnych