Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Poznańska Karta Rodziny Dużej

Usługa umożliwia złożenie do Poznańskiego Centrum Świadczeń wniosku o wydanie Poznańskiej Karty Rodziny Dużej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Poznańskie Centrum Świadczeń

Kogo dotyczy  

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.

Podstawy prawne  
 • Uchwała nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu’’.
 • Zarządzenie nr 772/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu ,,Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej’’ realizowanego w latach 2013-2017.
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
 • W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
 • W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 24 roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki lub oświadczenie o niepełnosprawności (treść oświadczenia we wniosku).
Czas realizacji  

Karty będą wydawane w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie Poznańskiej Karty Rodziny Dużej dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie Poznańskiej Karty Rodziny Dużej / Odmowa przyznania Poznańskiej Karty Rodziny Dużej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Poznańska Karta Rodziny Dużej

  Poznańska Karta Rodziny Dużej

  Usługa umożliwia złożenie do Poznańskiego Centrum Świadczeń wniosku o wydanie Poznańskiej Karty Rodziny Dużej.

  Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.