Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Gorzowska Karta Seniora

Uzyskanie Gorzowskiej Karty Seniora

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Kogo dotyczy  

Karta Seniora jest integralną częścią programu wspierania osób starszych w Gorzowie Wlkp., pn. Program „Karta Seniora”. Na podstawie Karty seniorzy mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie. Kartę może otrzymać osoba starsza (w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych, tj. osoba, która ukończyła 60. rok życia) zamieszkała na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

Podstawy prawne  
  • Uchwała Nr XXXV/419/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Seniora”
  • Zarządzenie Nr 97/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia logo Programu „Karta Seniora” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Karty Seniora”, zmienione Zarządzeniem Nr 118/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 kwietnia 2017, zmienione Zarządzeniem Nr 225/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 czerwca 2018 r.
Wymagane dokumenty  
  • Ddowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek i odbierającej kartę (do wglądu)
  • W przypadku braku zameldowania – kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (oryginał do wglądu)
Czas realizacji  

Uzyskanie Karty Seniora

Opłaty  

Nie pobiera się z wyjątkiem wyrobienia duplikatu karty -10 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w Kancelarii Urzędu Miasta lub drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Karty Seniora

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku wraz z załącznikami przez seniora lub upoważnioną we wniosku osobę; 2. rozpatrzenie wniosku, 3. personalizacja kart i wydanie karty wnioskodawcy lub upoważnionej we wniosku osobie, 4. przekazanie przy odbiorze karty informacji na temat strony internetowej Miasta Gorzowa Wlkp. www.gorzow.pl, na której dostępny jest wykaz ulg i zniżek dla seniora lub wydanie katalogu ulg i zniżek, 5. w przypadku niespełniania warunków określonych w Regulaminie wnioskodawca otrzymuje odmowę przyznania Karty w drodze decyzji administracyjnej, 6. karta wydawana jest na okres bezterminowy.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   karta seniora karta senior

Gorzowska Karta Seniora

Uzyskanie Gorzowskiej Karty Seniora