Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

Uzyskanie Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Kogo dotyczy  

1) rodzin wielodzietnych – należy przez to rozumieć rodzinę mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: a) w wieku do ukończenia 18 roku życia; b) w wieku do ukończenia nauki, jednak nie dłużej, niż do 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; c) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawy prawne  
  UCHWAŁA NR XLV/467/2022 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny” (Dz. U. z 2022 r., poz. 4455)
Wymagane dokumenty  
 • Skan orzeczenia o niepełnosprawności lub umiarkowanym / znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku niepełnosprawności dziecka będącego członkiem rodziny wielodzietnej)
 • Skan zaświadczenia z sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dotyczy rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka)
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 11,00 zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku, 3. Przyznanie lub odmowa, 4. W przypadku przyznania - odbiór karty (osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie MOPS w Oleśnicy).

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

  Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

  Uzyskanie Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu