Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Gdański Bon Żłobkowy

Celem świadczenia jest wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Kogo dotyczy  

O Gdański Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, którzy: • zamieszkują wraz z rodziną na terenie Gdańska, • rozliczają podatek dochodowy w Gdańsku, • są zatrudnieni lub wykonują inną prace zarobkową, • nie przebywają na urlopie wychowawczym, • nie przekraczają kryterium dochodowego w wysokości 2800 zł netto na jednego członka rodziny (dla rodzin, gdzie członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności – kryterium dochodowe nie obowiązuje, • zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków, • mają podpisaną umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w jednostce niepublicznej, • dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnych (nie dotyczy dzieci zwolnionych z ich odbycia z powodów zdrowotnych).

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 323 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „gdański bon żłobkowy”
 • kopia umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna lub z dziennym opiekunem
 • zaświadczenie podmiotu niepublicznego o wysokości opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową opiekuna/-ów dziecka oraz oświadczenie o niekorzystaniu przez te osoby z urlopu wychowawczego
 • wniosek o skreślenie dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków lub oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie do żłobka prowadzonego przez Gdański Zespół Żłobków
 • oświadczenie wnioskodawcy o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zwolnieniu z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zobowiązanie się do okazania na żądanie karty uodpornienia lub książeczki zdrowia
Czas realizacji  

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w przeciągu 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Opłaty  

Postępowanie nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie świadczenia pieniężnego w postaci bonu żłobkowego

Etapy realizacji usługi  

1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 3. Prawo do świadczenia ustala się od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek. 4. Świadczenie wypłaca się w okresach miesięcznych na wskazany numer rachunku bankowego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • świadczenia rodzinne
 • dofinansowanie do żłobka
 • bon żłobkowy
 • Gdański Bon Żłobkowy

  Celem świadczenia jest wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.