Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja urodzeń

Celem usługi jest złożenie wniosku mającego na celu zgłoszenie urodzenia dziecka.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko
Zgodnie z art. 55 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ust. 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób chcących zgłosić urodzenie dziecka. Zgodnie z Art. 57. Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ust. 1. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. ust. 2. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
 • Dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa (do wglądu).
  Nie przedstawia się odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli akt ten został sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa (do wglądu)
 • Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa (do wglądu)
 • Odpis skrócony aktu zgonu męża - w przypadku gdy matka dziecka jest wdową (do wglądu).
 • karta urodzenia
 • karta martwego urodzenia
Czas realizacji  

Od razu, w dniu zgłoszenia urodzenia.

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej Decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie Decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Rejestracja urodzeń
  Podobne usługi  

  Rejestracja urodzeń

  Celem usługi jest złożenie wniosku mającego na celu zgłoszenie urodzenia dziecka.
  Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko
  Zgodnie z art. 55 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ust. 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
  2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.