Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Kogo dotyczy  

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty (jeśli dotyczy).
Czas realizacji  

1. Jeżeli akt stanu cywilnego – znajduje się w rejestrze stanu cywilnego – niezwłocznie. 2. Ponadto zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, gdy akt istnieje wyłącznie w postaci papierowej: - Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

- 22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny); - 33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego. - Bezpłatnie np. w sprawach ubezpieczeń społecznych lub zasiłków rodzinnych. Opłatę należy uiścić na konto gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, do którego składany jest wniosek o wydanie odpisu

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Odpis aktu stanu cywilnego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela i potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy). 2. Urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

  Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór

  Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.