Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Gorzowska Karta Dużej Rodziny

Uzyskanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Kogo dotyczy  

Kartę może otrzymać rodzina wielodzietna zamieszkująca na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, składająca się z rodziców/rodzica, posiadających/-go na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych do czasu ważności orzeczenia, w tym rodziny zastępcze.

Podstawy prawne  
  Uchwała Nr LII/598/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny” , zmieniona Uchwałą Nr LVIII/725/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. ,Uchwałą Nr LXV/801/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/857/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r.
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia-oświadczenie o kontynuowaniu nauki (do wglądu)
 • W przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami UE, dokument potwierdzający prawo zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do wglądu)
 • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (do wglądu)
 • W przypadku braku zameldowania-dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (do wglądu)
 • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-sprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności (do wglądu)
 • W przypadku małżonka, rodzica - akt małżeństwa (do wglądu)
 • Akty urodzenia dzieci (do wglądu)
 • Dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek i odbierającej kartę (do wglądu)
 • W przypadku § 6 ust. 2 - dokument potwierdzający, że organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (do wglądu)
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Nie pobiera się, z wyjątkiem wyrobienia duplikatu karty - 10,00 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w Kancelarii Urzędu Miasta lub drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku wraz z załącznikami (do wglądu) przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego członka rodziny, 2. rozpatrzenie wniosku, 3. personalizacja kart dla każdego członka rodziny, 4. wydanie karty każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, 5. przekazanie przy odbiorze kart informacji na temat strony internetowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego www.gorzow.pl, na której dostępny jest wykaz ulg i zniżek, 6. w przypadku niespełnienia warunków określonych w Załączniku do Uchwały Nr LII/598/2017 Rady Miasta Gorzów Wielkopolskiego wnioskodawca otrzymuje odmowę przyznania karty w drodze decyzji administracyjnej, 7. karta wydawana jest rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas bezterminowy, dziecku - do ukończenia 18 roku życia lub jeśli podejmie naukę - do końca roku szkolnego lub akademickiego w którym planowane jest ukończenie nauki (do 25 roku życia). W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - na okres ważności orzeczenia. Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku cudzoziemców - na czas określony w dokumencie potwierdzającym prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Gorzowska Karta Dużej Rodziny

Gorzowska Karta Dużej Rodziny

Uzyskanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny