Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma być umieszczone, wymagane jest okazanie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone,
 • w przypadku rodziców nie posiadających stałego zameldowania na terenie Miasta Krakowa, każdy z rodziców okazuje jeden z poniższych dokumentów:  pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem że w przypadku PIT 40A nie wymaga się opatrzenia prezentatą/potwierdzenia złożenia,  pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT-u (UPO),  zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,  ważną Kartę Krakowską
 • w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - ważną legitymację szkolną lub studencką,
 • formularz wniosku o wydanie KKR 3+
 • w przypadku rodziców którzy rozliczali dotychczas podatek w Urzędach Skarbowych właściwych dla Gmin innych niż Gmina Miejsca Kraków każdy z rodziców okazuje zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) opatrzone prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub potwierdzenie jego złożenia
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
Czas realizacji  

Nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej lub przedłużenie jej ważności lub odmowa jej przyznania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie/odmowa wydania kart.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • KKR 3+
 • świadczenia dla rodzin
 • zniżki dla rodzin
 • darmowa komunikacja
 • Krakowska Karta Rodzinna
 • Karta dla rodzin z 3 dzieci
 • Podobne usługi  

  Krakowska Karta Rodzinna 3+

  Wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+