Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego

Uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, dysponenta, importera, inwestora, podmiotu zamawiającego

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego
 • Deklaracja weryfikacji WE podsystemu
 • Dokumentację przebiegu weryfikacji WE podsystemu
 • Certyfikat weryfikacji WE podsystemu
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty wstępnej
 • Kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji urządzeń lub budowli ujętych w wykazie w rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do eksploatacji, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego
Czas realizacji  

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Nie więcej niż równowartość w złotych 3000 euro, ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku i innych wymaganych dokumentów 2. Weryfikacja 3. Uzyskanie/Odmowa wydania zezwolenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego
 • podsystem strukturalny
 • Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego

  Uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego